Ιατρικός επισκέπτης: Η έννοια του επιστημονικού συνεργάτη στον 21ο αιώνα...

Ιατρικός επισκέπτης: Η έννοια του επιστημονικού συνεργάτη στον 21ο αιώνα...

Ο επιστημονικός συνεργάτης αποτελεί πλέον σήμερα για τις επιχειρήσεις ότι και ο ιατρικός επισκέπτης για τους ανθρώπους.

Οι συνεχείς και μη προβλέψιμες αλλαγές που διαδραματίζονται στο χώρο της αγοράς απαιτούν την επιστημονική βοήθεια και ενημέρωση κάθε επιχείρησης.

Στόχος της παρόντος βιβλίου είναι η συστηματική καταγραφή των φάσεων, δυσκολιών, και ιδιαιτεροτήτων της επιστημονικής ενημέρωσης και βέβαια η προβολή και ανάδειξη της σπουδαιότητας της φύσης της «δουλειάς» του σύγχρονου Επιστημονικού Συνεργάτη.