Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης...

Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης...

Η έννοια του marketing στην κοινωνία της αφθονίας αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο των τελευταίων ετών.

Με τον όρο «διαπραγμάτευση» εννοούμε τη διαδικασία που στόχο έχει να εξασφαλίσει στα εμπλεκόμενα μέρη μέσω ανταλλαγής διαλόγων ένα επίπεδο εμπορικής συνεργασίας με προοπτική.

Αντικειμενικός στόχος μιας διαπραγμάτευσης είναι μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις, το ένα από τα δύο μέρη να επιχειρηματολογήσει θετικά και να πείσει το άλλο ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά και νοοτροπία του.

Μέσα από την παρούσα μελέτη επιχειρείται να αποτυπωθούν οι φάσεις και οι βασικές αρχές – κανόνες που χρειάζεται να έχει μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση για να οδηγήσει στην πώληση του προϊόντος.