Διοίκηση επιχειρησιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Διοίκηση επιχειρησιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Η σύγχρονη θεώρηση: ψηφιακό μάρκετινγκ

Σήμερα, κυρίως χάρη στην τεχνολογία, οι πολίτες με την ευρεία έννοια, εν προκειμένω οι καταναλωτές, έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες επιλογών (σε προϊόντα, σε πληροφόρηση, σε τοποθετήσεις των διαθεσίμων τους κ.λπ.). Έτσι και οι άνθρωποι του μάρκετινγκ έχουν ολοένα και περισσότερο ανάγκη να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν με τους αποδέκτες των μηνυμάτων τους ή οφείλουν να επικοινωνήσουν μαζί τους όχι με τρόπο μαζικό, αλλά χωρίζοντας το κοινό-στόχος (target group) σε μικρότερες ομάδες


Γι’ αυτό τον λόγο:

Η παραδοσιακή ενιαίας μορφής μαζική διαφημιστική προβολή υποκαθίσταται σιγά σιγά από συνδυασμένες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αμεσότητα («μιλούν κατ’ ιδίαν») και απευθύνονται σε μικρότερες ομάδες πληθυσμού.
Ο παραδοσιακός χάρτης των ολίγων σχετικά Mass-Media υποκαθίσταται από μια πλειάδα μέσων επικοινωνίας που, πέρα από τον αριθμό, διαφέρει στο ότι έχουμε πολλά νέα μέσα τα οποία απευθύνονται σε ειδικότερες κατηγορίες κοινού.


Ο σημαντικότερος παράγοντας που αναδεικνύεται από «το τέλος του μάρκετινγκ όπως το ξέραμε» είναι η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων μορφών μάρκετινγκ, οι οποίες συνδυάζουν πολυεπίπεδες ενέργειες, βρίσκουν λύσεις για το κάθε συγκεκριμένο κοινό-στόχος και εντοπίζουν τα μέσα που μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα μηνύματα στις επιμέρους επιθυμητές ομάδες κοινού. Οι ανάγκες αυτές αυξάνουν συνεχώς τη ζήτηση υπηρεσιών επικοινωνίας, οι οποίες μάλιστα δεν παρέχουν μονοδιάστατες συνταγές, αλλά σχεδιάζουν/υλοποιούν σύνθετες στρατηγικές και πολιτικές.

Αυτό ακριβώς είναι και το πνεύμα που διέπει αυτό το βιβλίο: Να συνδεθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία (Business Communication) με τον «λόγο ύπαρξής της», το στρατηγικό μάρκετινγκ (καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του), ως ένα ενιαίο αλληλοεπηρεαζόμενο σύνολο. Να ενταχθεί μάλιστα σε αυτό η πιο σύγχρονη διάσταση της επιχειρησιακής επικοινωνίας, το λεγόμενο ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing). Να επιτευχθεί, δηλαδή, η υγιής και δημιουργική συνύπαρξη του παραδοσιακού μάρκετινγκ με τη σύγχρονη τεχνολογία.