Είναι γεγονός ότι στο θέμα των επενδύσεων είμαστε κολλημένοι στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μέσω του οποίου αποτυπώνονται οι επενδύσεις από τα 50 δισ. ευρώ του 2008 έχει κατέλθει στα 20 δισ. το 2015 και το 2016, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 1995.

Read more