Πώς λειτουργεί η συμμετοχική πώληση, Η Ναυτεμπορική

Η  μορφή πώλησης είναι η συμμετοχική, συμβουλευτική πώληση, που αποτελεί την πλέον εξελικτική μορφή πωλήσεων. Στόχος της συμμετοχικής πώλησης είναι η εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής του υποψήφιου πελάτη και η κατανόηση από αυτόν της σπουδαιότητας της αμοιβαίας ωφέλειας που είναι δυνατό να προκύψει μεταξύ πωλητή-πελάτη στην εν λόγω συναλλακτική διαδικασία πώλησης. Η κάλυψη των αναγκών του πελάτη μπορεί να καλυφθεί με πολλούς τρόπους και από διαφορετικούς προμηθευτές-πωλητές, η επιλογή όμως στο πρόσωπο του συγκεκριμένου πωλητή είναι συνάρτηση, πέραν της ποιοτικής σπουδαιότητας του προϊόντος και της συναισθηματικής σχέσης, μιας ιδιαίτερης διαπροσωπικής χημικής εξίσωσης που συντελείται μεταξύ πωλητή-πελάτη.

Η συμβουλευτική πώληση επιτρέπει στον πωλητή να αναλάβει τον ενεργό ρόλο συμβούλου καθοδήγησης των αγοραστικών διαθέσεων του υποψήφιου πελάτη, στη σωστή κατεύθυνση ικανοποίησης των αναγκών του με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο. Ο πωλητής ενεργεί ως σύμβουλος έναντι του πελάτη, προκειμένου να αγοράσει το προϊόν του, στο πλαίσιο του αμοιβαίου αυτού οφέλους από τη μια, κάλυψης της ανάγκης από την αγορά του προϊόντος για τον πελάτη και από την άλλη, προώθησης-πώλησης του προϊόντος για  αποκόμιση εμπορικού κέρδους για τον πωλητή. Η συμμετοχική-συμβουλευτική πώληση σε περίοδο κρίσης στην αγορά ενισχύει και προωθεί το διάλογο σε καλύτερα επίπεδα συνεννόησης πωλητή-πελάτη, διαμορφώνει και εξελίσσει τις μεταξύ τους σχέσεις, μέσα δε από τη διαδικασία των συνεχών ερωτήσεων διασφαλίζει το θετικό αμοιβαίο αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές.